1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług szkoleniowych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.

2. Pojęcia regulaminu

O ile w regulaminie jest mowa o:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą.
 2. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług i usług psychologicznych.
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu.
 4. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Konto obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez Klienta, który zapewnia, iż nikt inny nie może mieć legalnego dostępu.
 5. Kontrakt psychologiczny – oznacza umowę o świadczeniu usług psychologicznych drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą.
 6. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
 7. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 1. maja 2018 r..
 8. Serwis – oznacza stronę internetową https://www.consonance.pl.
 9. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną.
 10. Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, podlegające zasadom polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
 11. Usługa edukacyjna — oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu z prowadzenia warsztatów, seminariów, treningów, festiwali rozwojowych i zawodowych.
 12. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usług psychologicznych, edukacyjnych i rozwojowych założony w ramach Consonance Therapy Institute sp. z o.o. (dalej Consonance Therapy Institute) z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 15/204, NIP: 5272950623, REGON: 38823095000000, KRS: 0000883650, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych, edukacyjnych i rozwojowych, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

3. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług edukacyjnych i usług psychologicznych, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie. Do tych usług zaliczana jest również usługa pierwszej nieodpłatnej rozmowy telefonicznej poza standardowymi godzinami pracy, lub w czasie, gdy nie ma umówionych innych wizyt online.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, edukacyjnych i usług innych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności, przedstawionej na koncie indywidualnym Klienta zarejestrowanego, lub podczas zamawiania wizyty online na stronie https://www.consonance.pl.
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie https://www.consonance.pl.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

4. Forma świadczenia usług psychologicznych i edukacyjnych

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerą bądź rozmową internetową bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype, WhatsApp, Zoom, Viber (posiadający system rozmów szyfrowanych) lub za zgodą Klienta przy wykorzystaniu aplikacji Skype, Messenger, WhatsApp, Zoom, Viber rozmowy telefonicznej bez kamery.
 2. Wybór formy świadczenia usług należy do Usługodawcy.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych lub edukacyjnych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej formy komunikacji.

5. Zawarcie kontraktu psychologicznego

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na stronę https://www.consonance.pl. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. Klient wchodzi na stronę https://www.consonance.pl, wykorzystuje podany numer telefonu do tego kontaktu.
 3. Aby uzyskać taką formę usługi, Klient sprawdza  wolne godziny pracy, lub dzwoni w godzinach 9 – 18 w dniu roboczym.
 4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  1. wejście na stronę – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej https://www.consonance.pl
  2. zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  3. Wyszukanie odpowiadającego terminu dla usługi, zaznaczenie opcji, w której klient zgadza
  4.  się na warunki regulaminu oraz polityki prywatności, podanie adresu e-mail, nr telefonu, imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania lub NIP w przypadku prośby o wystawienie faktury.
  5. zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 5. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwości wysyłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 7. Klient ma prawo do skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji poprzez rozmowę telefoniczną lub przy pomocy Messenger. Jeśli jest zainteresowany korzystaniem z dalszych usług psychologicznych lub edukacyjnych, stają się one odpłatne, zgodnie z formą świadczenia usługi i ceną przedstawioną w dziale Płatności na koncie Klienta. Klient po odbyciu pierwszej darmowej konsultacji informacyjnej ma prawo nie korzystać z odpłatnych usług. Jego konto zostanie usunięte zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 8. Kontrakt, w ramach którego świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym zostaje zawarty z chwilą podjęcia potwierdzenia przez Klienta i czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 9. Zawarcie kontraktu, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne lub edukacyjne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.
 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

6. Zaświadczenia

 1. Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym. Kto, ile razy i w jakim warsztacie uczestniczył.
 2. W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyci przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym.

7. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi edukacyjne lub psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, które będą mu świadczone, jest zobowiązany do zapłaty z góry, przed rozpoczęciem usługi
 3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź w formie płatności online poprzez PayPal lub płatności PayNow (BLIK + szybkie przelewy online), obsługiwany przez firmę MBank S.A., oraz przelewu tradycyjnego.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”
 1. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależniona jest od formy usługi edukacyjnej lub psychologicznej i przedstawiona jest w dziale Płatności na koncie Klienta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta, w sytuacjach niestandardowych.
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu rozmowy.
 4. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 5. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy, wysłania potwierdzenie przelewu tradycyjnego, lub dokonaniu płatności przez pośrednika płatności.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi: karta płatnicza Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, przelew elektroniczny i BLIK poprzez zewnętrzny system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę MBank S.A..
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
  1. Niewykorzystane usługi z rabatem nie podlegają zwrotowi pieniędzy.
  2. Usługi niewykorzystane z rabatem, mogą zostać przeniesione na inny termin po poprzednim umówieniem między Klientem a Usługodawcą.
  3. Niewykorzystane usługi z rabatem przepadają.
 10. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę VAT, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.
 11. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 30 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki lub usługi.

8. Prawa i obowiązki stron Usługodawca:

 1. w zależności od charakteru zawartego kontraktu zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne lub psychologiczne zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychologicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. może odstąpić od kontraktu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. w ramach zawartego kontraktu nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług edykacyjnych lub psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 6. w ramach zawartego kontraktu ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 7. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 9. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

8. Klient:

 1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług edukacyjnych lub usług psychologicznych zgodnie z kontraktem i postanowieniami regulaminu.
 2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. ma prawo do odstąpienia od kontraktu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 4. ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
 5. w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 6. ma obowiązek nie udostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 7. zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących spowodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach kontraktu bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 9. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego kontraktu.
 10. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę jeśli nie przekroczył termin odmiany poprzedniej opłaty za warsztat, który jest wcześniej umówiony na każde wydarzenie; w razie jeśli z góry uzgodniw jej odmianu lub przeniesienie się, dlaczego musi wysłać lista drogą mailową lub przez telefon/messenger z pojaśnienia przyczyny odmiany lub przeniesienia się i otrzymać potwierdzenie od Usługodawcy o zgodę na odmianę lub przeniesienie się. W związku z tym, można wysłać maila wykorzystując do tego formularz kontaktowy na stronie https://www.consonance.pl.
 11. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy, za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionego wydarzenia lub sesji. Wpłata może być wykorzystana dla następnej sesji.
 12. Sesja nie odwołana, gdy klient nie stawia się na umówiony termin, nie ostrzega ani nie anuluje z góry, lub przekracza umówiony termin odmiany wpłata nie podlega zwrotowi.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.”
 14. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu VIII.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres podany przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. Odstąpienie od kontraktu psychologicznego

 1. Każdej ze stron kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu może zostać złożone pisemnie, lub mailowo na adres na stronie w zakładce kontakt

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną część kontraktu zawieranego z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem kontraktu jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby w Warszawie, w Polsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).